int(11) string(1) "/" string(19) ".wnetrzeidodatki.eu" array(1) { ["49a5bcefe1d0733b9c6723e68a6145d7"]=> string(222) "g8toHIZVqlKJcnlUscps0Tlcorco25YVdvp99k+4XKZdCumUyhh7KEvK1tAka0fOa0svwEiKxRQGpzoQlq9KtYUB6gfuzvlJYwOdvRpPrUCvyNy852rKuswT4N0TBuqPXACpsBEF4sJ8ktwEoCdxwa3KycLwv4Q6rTSF/ojfvzuYUluOaKmgB10Izz8ho5OtRk43j0a6Nlv6RHsdCy/GVg==000145" }