Meble biurowe
Meble pracownicze
Trwa ładowanie kategorii...
Meble gabinetowe
Trwa ładowanie kategorii...
Lady recepcyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Stoły konferencyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Kuchnie biurowe
Trwa ładowanie kategorii...
SYSTEMY AKUSTYCZNE
Trwa ładowanie kategorii...
Ergonomia w biurze
Trwa ładowanie kategorii...
Fotele i krzesła
Krzesła biurowe
Trwa ładowanie kategorii...
Fotele gabinetowe
Trwa ładowanie kategorii...
Krzesła konferencyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Siedziska recepcyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Sofy i fotele
Trwa ładowanie kategorii...
Systemy akustyczne
Trwa ładowanie kategorii...
Stoliki
Trwa ładowanie kategorii...
Meble metalowe
Szatnie i przebieralnie
Trwa ładowanie kategorii...
Szafy aktowe i kartotekowe
Trwa ładowanie kategorii...
Meble warsztatowe
Trwa ładowanie kategorii...
Sejfy i szafy pancerne
Trwa ładowanie kategorii...
Biurka i kontenery
Trwa ładowanie kategorii...
Meble medyczne
Trwa ładowanie kategorii...
Meble ze stali nierdzewnej
Trwa ładowanie kategorii...
Wnętrze i dodatki
Dodatki do mebli
Trwa ładowanie kategorii...
Ergonomia w biurze
Trwa ładowanie kategorii...
Podłogi
Trwa ładowanie kategorii...
Ściany
Trwa ładowanie kategorii...
Żaluzje i rolety
Trwa ładowanie kategorii...
Oświetlenie
Trwa ładowanie kategorii...
Wieszaki
Trwa ładowanie kategorii...
Doniczki
Trwa ładowanie kategorii...

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej "OWS", normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez firmę ELZAP, zwaną dalej "Sprzedawcą" na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej "Kupującymi" lub "Kupującym".
OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedawcą i Kupującymi. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.
Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 01.03.2012, zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem, jednego z podanych poniżej sposobów:
a) listu poleconego
b) faksu
c) korespondencji elektronicznej, potwierdzonej dodatkowo telefonicznie przez Sprzedawcę.
2. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia na życzenie Sprzedawcy kopie następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,
b) decyzji o nadaniu numeru REGON
c) decyzji o nadaniu numeru NIP.
3. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 2 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy - nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:
a) gwarancji bankowej
b) akredytywy dokumentowej
c) polisy ubezpieczeniowej
d) cesji wierzytelności
e) weksla własnego z klauzulą "bez protestu"
f) poręczenia osób trzecich.

CENA I WYNAGRODZENIE

1. Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia jest cennik towarów i usług Sprzedawcy, obowiązujący w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, przy czym ceny i wynagrodzenia wskazane w cenniku są wyrażone w kwotach netto.
2. Ceny wskazane w cenniku towarów i usług Sprzedawcy obowiązują na warunkach loco magazyn Sprzedawcy i obejmują cenę sprzedaży towaru, należności celne i koszty opakowania towaru. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów związanych z transportem towaru z magazynu Sprzedawcy oraz montażu zamówionych towarów w miejscu wskazanym przez Kupującego.
3. Odrębną pozycją zamówienia i cennika, jest montaż zamówionych towarów, przy czym dla ustalenia warunków umownych w zakresie montażu konieczne jest zawarcia odrębnego, pisemnego porozumienia.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata ceny i wynagrodzenia następuje w ten sposób, że w terminie 7 (siedmiu) dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący jest obowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny brutto. Zapłata nastąpi na podstawie faktury Pro Forma przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. W terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty zaliczki, Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę zaliczkową.
2. Pozostała część ceny jest płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydanie zakupionego towaru. Kwota uiszczonej zaliczki podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny
3. Zapłata zaliczki oraz ceny winna być dokonana przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku PeKaO S.A. Nr rachunku: 24-12404650-1111000051465023, ze wskazaniem tytułu płatności.
4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo ustalany przez Strony.
2. W terminie 3 (trzy) dni przed zaplanowaną dostawą towaru, Sprzedawca ustala z Kupującym - telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - datę i godzinę dostarczenia towaru oraz jego montażu.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, skutkujących powstaniem opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej terminową realizację zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
4. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia, dokonać niezbędnych pomiarów oraz badań: pomieszczeń, ścian oraz powierzchni, na które ma być dostarczony zamówiony towar lub na których ma być dokonywany montaż. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wykonane pomiary i badania, w szczególności w zakresie możliwości prawidłowego montażu zakupionego towaru. Strony mogą indywidualnie uzgodnić, iż stosownych pomiarów i sprawdzeń dokona pracownik Sprzedawcy.

DOSTAWA

1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonych wspólnie zasad spedycji. O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Sprzedawca wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.
2. Wydanie rzeczy kupującemu ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami, w tym przejście korzyści i ciężarów związanych z rzeczą następuje w momencie przekazania jej przewoźnikowi.
3. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.
4. Na wyraźne żądanie Kupującego Sprzedawca ubezpieczy transport towarów na warunkach i na koszt Kupującego.
5. W trosce o bezpieczeństwo mienia klienta, przed montażem elementów wiszących prosimy sprawdzić czy w miejscach przeznaczonych na meble nie ma przewodów instalacyjnych. Prosimy również o upewnienie się ,czy miejsce montażu wytrzyma określony ciężar mebli. Niektóre elementy naszej oferty są dostarczane w całości, dlatego przed zamówieniem prosimy o uwzględnienie gabarytów mebli i wymiarów przejść w miejscu dostawy.

GWARANCJA

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 24 miesięcy od daty wydania towaru (a jeśli umowa dotyczy także montażu towaru - od daty zakończenia montażu). W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej, dołączonej do towaru. Ostateczny czas okres trwania gwarancji będzie indywidualnie wskazany w treści Zamówienia.
2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę), normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym lub telefaxem.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia czynności dla usunięcia usterki lub wady w towarze w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument charakteryzuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny. Pamiętaj, że jako Użytkownik serwisu posiadasz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) informujemy Państwa, że właścicielem tej witryny jest Firma Handlowo-Usługowa "Elzap" Elżbieta Pyrek z siedzibą: 30-375 Kraków, ul. Kozienicka 109a. Korzystając z tego serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Pamiętaj, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie korzystania z witryny możemy prosić o podanie niektórych Twoich danych osobowych, na przykład z użyciem formularza kontaktowego, utworzenia i administrowania konta niezbędnego do realizacji zamówień lub w inny sposób. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

PLIKI COOKIES

Podczas poruszania się po tej stronie internetowej pewne informacje mogą zostać zebrane sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można zmienić ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do firmy Elzap wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane mogą być dodawane do listy mailingowej serwisów.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Firma Elzap zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości firma Elzap rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).

INFORMACJE OGÓLNE

Pomimo dołożenia wszelkich starań i zachowaniu szczególnej dokładności, w prezentowane na stronie materiały mogły wkraść się pewne błędy. Prezentowane zdjęcia oraz kolorystyki mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, a różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Informacje przedstawione na stronie nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń w stosunku do firmy "ELZAP". Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.